Soutěž

soutez_1_web_with logos

 

Soutěž "Nejhezčí pláž"

Zkrácená pravidla soutěže

Soutěžící nám do komentářů pod soutěžní příspěvek na Facebooku / Instagramu napíšou svoje 3 nejoblíbenější pláže, kam by se rády podívaly a označí kamarádku, se kterou by si na kterékoliv z nich rády zaplavaly. Každý druhý únorový týden v neděli vybereme 3 výherce, kteří získají jednu z těchto cen:

1. voucher na plavky od nás v hodnotě 2.500,- Kč

2. dietu KetoMix - Ketonová dieta - balíček na 7 dní

3. drzé tričko s potiskem "Send Duck Pics"

 

soutez_2_web_with logos

 

Termíny slosování (vyhlášení výherců proběhne v tyto dny ve 20.00 a bude zveřejněno na této stránce, výherce budeme kontaktovat v soukromé zprávě):

16.2.2020 a 1.3.2020.

Soutěž běží na našem Facebooku a Instagramu od 1.2.2020 do 29.2.2020. Soutěžní příspěvky jsou zveřejněny na našich profilech.

Do soutěže se mohou přihlásit soutěžící starší než 18 let, občané České republiky a Slovenska.

Organizátor soutěže a provozovatel e-shopu Swimsuit.cz si vyhrazuje právo soutěž v jejím průběhu upravit, výherce nevyhlásit, případně soutěž předčasně zrušit.

soutez_3_web_with_logos

 

Úplná pravidla soutěže „Nejhezčí pláž“

Smyslem těchto úplných pravidel je úprava podmínek reklamní spotřebitelské akce nazvané „Nejhezčí pláž“ (dále jen „soutěž“). Tato úplná pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje podmínky uvedené soutěže na internetových stránkách, Facebooku, Instagramu, informační lince a na jiných nosičích a materiálech určených soutěžícím spotřebitelům.

V případě rozporu textu zkrácených pravidel či podmínek soutěže na uvedených materiálech určených spotřebitelům s textem těchto úplných pravidel, mají přednost tato úplná pravidla. Tato úplná pravidla mohou být pozměněna ze strany pořadatele soutěže formou písemných dodatků. Pořadatelem soutěže je společnost: Swimsuit Czech s.r.o., se sídlem Preslova 552/2, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku a vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 273703 (dále a výše také jako “pořadatel”).

I. Termín a místo konání soutěže:

Soutěž probíhá v termínu od 1. 2. 2020 0:00:01 hod do 29. 2. 2020 23:59:59 hod včetně (dále jen „termín konání soutěže“) na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“), výhradně prostřednictvím facebookového a instagramového profilu Swimsuit.cz, resp. @swimsuit_cz

(dále jen „soutěžní platforma“).

II. Soutěžící:

1. Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba, starší 18 let s trvalým pobytem a s adresou pro doručování na území České republiky a Slovenska, splňuje-li dále uvedené podmínky soutěže (dále také „zájemce“).

2. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi, jakož i ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám, resp. též osoby takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

3. Soutěžícím se stane osoba splňující podmínky stanovené v předcházejících odstavcích, která se do soutěže platně registruje (dále jen „soutěžící“).

4. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do soutěže byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této soutěži, bude tato osoba ze soutěže bez náhrady vyloučena.

III. Účast v soutěži:

1. Do soutěže se zájemce zapojí tak, že do komentáře pod soutěžní příspěvek na facebookové stránce Swimsuit.cz uvede 3 podle jeho názoru nejhezčí pláže na světě, označí kamarádku, se kterou bych si na nich rád zaplaval a sleduje facebookový, resp. instagramový profil pořadatele. Zapojením se do soutěže soutěžící potvrdí, že je starší 18 let, udělí souhlas s těmito úplnými pravidly soutěže včetně souvisejícího zpracování osobních údajů dle čl. VI. odst. 1.

2. Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit opakovaně, avšak pokud tak učiní, pro účely vyhodnocení soutěže se bude počítat vždy pouze jedno zapojení se.

3. Do vyhodnocení soutěže budou zařazeny pouze platné soutěžní odpovědi neporušující tato pravidla.

4. Výhru v soutěži může každý jednotlivý soutěžící získat pouze jednou.

5. Pořadatel ani organizátor nejsou odpovědni za chybné doručení, technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky nebo nedoručení soutěžní odpovědi soutěžní platformě, aplikaci nebo stránce, v tomto případě Facebooku, resp. Instagramu.

IV. Určení výherců:

1. Výherci v soutěži budou určeni následujícím způsobem: Po ukončení soutěžního kola soutěže budou ze všech soutěžících, kteří se do soutěže v termínu jeho konání platně zapojili vylosováni 3 soutěžící, kteří se při splnění veškerých následujících podmínek stanovených těmito pravidly stanou výherci jedné ze tří výher v soutěži. O losování bude vyhotoven písemný protokol.

2. Losování o ceny bude provedeno organizátorem, a to v neděli 16.2 ve 20:00 a v neděli 1.3. ve 20.00.

3. Vylosovaný soutěžící bude o svém vylosování informován organizátorem soutěže nejpozději do 5 dnů od provedení losování, a to soukromou zprávou na profil, který poskytl pořadateli zapojením se do soutěže. V rámci telefonátu může být vylosovaný soutěžící požádán o předložení dokladů prokazujících jeho nárok na výhru (např. Informace z průkazu prokazující totožnost soutěžícího za účelem zjištění věku soutěžícího) v určené lhůtě - v takovém případě bude soutěžící informován, že nárok na výhru mu vzniká až po kontrole požadovaných dokladů s kladným výsledkem. Pokud nebude soutěžící ve stanovené lhůtě, reagovat na telefonát pořadateli či organizátorovi, neposkytne dodatečné informace, popř. nepředloží jakékoliv relevantní požadované doklady, bude ze soutěže vyřazen (tzn. nestane se výhercem). V takovém případě výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití, včetně jejího udělení jinému soutěžícímu, který splnil podmínky soutěže, a byl vylosován jako náhradník.

4. Výhry budou výhercům zaslány prostřednictvím České pošty, s.p. na doručovací adresu na území České republiky, nebo Slovenska, kterou výherce uvede pořadateli.

5. Nereaguje-li soutěžící na soukromou zprávu, nebo nepodaří-li se vylosovaného soutěžícího bez zavinění pořadatele či organizátora jinak kontaktovat, popř. výherci bez zavinění pořadatele či organizátora doručit výhru, soutěžící se nestává výhercem (popř. jeho nárok na výhru zaniká) a výhra propadá ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití, včetně jejího udělení jinému, dolosovanému, soutěžícímu. Pořadatel ani organizátor nenesou jakoukoli odpovědnost za nedoručení výher, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy.

6. V případě, že se do soutěže v termínu jejího konání platně zapojí méně soutěžících (popř. méně soutěžících splní podmínky pro zisk výhry), než je výher v soutěži nebo není-li možné rozdělit veškeré výhry vložené do soutěže z jiného důvodu (v souladu s těmito pravidly a právními předpisy), nerozdané výhry propadají ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

V. Výhry v soutěži:

1. Do soutěže je pořadatelem vložena tato výhra: 2x voucher na plavky v hodnotě 2.500,- Kč

2. Do soutěže je partnerem soutěže vložena tato výhra: 2x dieta KetoMix - balíček na 7 dní a 2x drzé tričko s nápisem "Send Duck Pics".

VI. Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy:

1. Zapojením se do soutěže souhlasí zájemce s pravidly této soutěže, čímž souhlasí se zpracováním osobních údajů následovně: Správcem je pořadatel; Účelem zpracování je realizace soutěže, organizace, vedení, vyhodnocení, kontrola a předání výher; Právním základem je souhlas, přičemž tento je nezbytný pro možnost účasti v soutěži; souhlas je možno kdykoliv odvolat, avšak účast soutěžícího v soutěži bude ukončena; Doba zpracování je doba: od okamžiku zveřejnění soutěže do uplynutí 6 měsíců po skončení soutěže, následně budou uchovány pouze nezbytné dokumenty pro případ kontroly orgánu dozoru; Rozsah údajů: pohlaví, e-mail, jméno a příjmení, adresa, a dále údaj o zapojení se do soutěže, datum a čas registrace, údaj o výhře, předání výhry a související komunikace, údaj o věku nad 18 let.

2. Zájemci (resp. soutěžící) výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně soutěžícím uvedené křestní jméno a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobky či službami, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy soutěžících (zejména výherce v souvislosti s čerpáním výhry), a to po dobu, která skončí uplynutím 5 let od ukončení soutěže.

VII. Závěrečná ustanovení:

1. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.

2. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou, na výhry není právní nárok.

3. Soutěžící bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného, nekalého nebo jiného jednání v rozporu s dobrými mravy nebo s těmito pravidly ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, které dopomohlo danému soutěžícímu k získání výhry.

4. Pořadatel může termín konání soutěže prodloužit nebo jej zkrátit. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla soutěže, či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů.

5. O výhrách v soutěži a celkovém pořadí soutěžících konečně a bez možnosti odvolání rozhoduje pořadatel soutěže.

6. V případě jakýchkoliv pochybností týkajících se splnění podmínek soutěže je povinen tyto rozptýlit (a předmětné skutečnosti prokázat) zájemce/soutěžící.

7. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

8. Pořadatel soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky.

9. Originál úplných pravidel bude po dobu soutěže zveřejněn na internetových stránkách Swimsuit.cz.

V Praze dne 1. 2. 2020

 

Sdílejte se svými přáteli