Soutěž s 4ocean

cover_4ocean

Soutěž s 4ocean

Objednejte si od 12.10.2021 do 12.12.2021 jakýkoliv náramek 4ocean a můžete vyhrát zájezd do Mexika s potápěním!

 

button_1

 


Zkrácená pravidla soutěže

Soutěžící , kteří si na e-shopu Swimsuit.cz v období od 12.10.2021 do 12.12.2021 objednají a zaplatí alespoň jeden z náramků 4ocean, budou automaticky zařazeni do slosování o zájezd do Mexika pro 2 osoby s potápěním.

Termín slosování soutěžních žetonů:

14.12.2021 v 15:00, živý přenos slosování žetonů můžete sledovat na našem Facebooku.

Organizátorem soutěže je spol. Swimsuit Czech s.r.o.

Soutěže se mohou zúčastnit soutěžící starší 18-ti let, občané České republiky a Slovenska.

Organizátor soutěže a provozovatel e-shopu Swimsuit.cz si vyhrazuje právo soutěž v jejím průběhu upravit, výherce nevyhlásit, případně soutěž předčasně zrušit.

Za každý zakoupený náramek 4ocean získává soutěžící jeden soutěžní žeton, tzn. čím víc náramků 4ocean si objednáte, tím vyšší je vaše šance na výhru.

Ze slosování soutěže budou vyřazeny soutěžné žetony získané za náramky, které byly neuhrazené, či vrácené, a to z jakéhokoliv důvodu.

Occidental_Cozumel_01

5* PADI Dive resort Occidental Cozumel


Úplná pravidla soutěže „Soutěž s 4ocean“

Smyslem těchto úplných pravidel je úprava podmínek reklamní spotřebitelské akce nazvané „Soutěž s 4ocean“ (dále jen „soutěž“). Tato úplná pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje podmínky uvedené soutěže na internetových stránkách, Facebooku, Instagramu, informační lince a na jiných nosičích a materiálech určených soutěžícím spotřebitelům.

V případě rozporu textu zkrácených pravidel či podmínek soutěže na uvedených materiálech určených spotřebitelům s textem těchto úplných pravidel, mají přednost tato úplná pravidla. Tato úplná pravidla mohou být pozměněna ze strany pořadatele soutěže formou písemných dodatků. Pořadatelem soutěže je společnost: Swimsuit Czech s.r.o., se sídlem Křížová 2598/4, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku a vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 273703 (dále a výše také jako “pořadatel”).

I. Termín a místo konání soutěže:

Soutěž probíhá v termínu od 12. 10. 2021 0:00:01 hod do 12. 12. 2021 23:59:59 hod včetně (dále jen „termín konání soutěže“) na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“), výhradně prostřednictvím e-shopu Swimsuit.cz

(dále jen „soutěžní platforma“).

II. Soutěžící:

1. Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba, starší 18 let s trvalým pobytem a s adresou pro doručování na území České republiky a Slovenska, splňuje-li dále uvedené podmínky soutěže (dále také „zájemce“).

2. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi, jakož i ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám, resp. též osoby takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

3. Soutěžícím se stane osoba splňující podmínky stanovené v předcházejících odstavcích, která se do soutěže platně registruje (dále jen „soutěžící“).

4. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do soutěže byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této soutěži, bude tato osoba ze soutěže bez náhrady vyloučena.

III. Účast v soutěži:

1. Do soutěže se zájemce zapojí tak, že si objedná a zaplatí alespoň jeden (kterýkoliv) náramek 4ocean, který je v době objednání Skladem a který si vybere v nabídce e-shopu Swimsuit.cz. Za každý objednaný a zaplacený náramek 4ocean náleží soutěžícímu jeden soutěžní žeton. Zapojením se do soutěže soutěžící potvrdí, že je starší 18 let, udělí souhlas s těmito úplnými pravidly soutěže včetně souvisejícího zpracování osobních údajů dle čl. VI. odst. 1.

2. Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit opakovaně, čím víc náramků si soutěžící objedná, tím víc soutěžních žetonů získá pro slosování. Každý soutěžní žeton bude jednoznačně identifikován unikátním kódem a přiřazen ke každému objednanému a zaplacenému náramku 4ocean.

3. Ze soutěže budou vyřazené soutěžní žetony, které soutěžící získá za neuhrazené či vrácené náramky, a to z jakéhokoliv důvodu.

4. Do vyhodnocení soutěže budou zařazeny pouze platné soutěžní žetony, neporušující tato pravidla.

5. Výhru v soutěži může každý jednotlivý soutěžící získat pouze jednou. O výhře v soutěži bude vylosovaný soutěžící informován emailem, který zadal při objednávce.

6. Pořadatel ani organizátor nejsou odpovědni za ztracené, či nedoručené náramky 4ocean, způsobené obchodními partnery Swimsuit.cz pro dopravu: Zásilkovna, případně Česká pošta.

IV. Určení výherců:

1. Výherci v soutěži budou určeni následujícím způsobem: Po ukončení soutěže bude ze všech platných soutěžních žetonů vylosován jeden. Vylosovaný žeton podle unikátního kódu jednoznačně určí vítěze soutěže. O losování bude vyhotoven písemný protokol. V rámci losování proběhne i losování dvou náhradních výherců pro případ, že by výherce nesplnil podmínku 18 let věku, doručovací adresu v České republice či na Slovensku, nebo který z jakéhokoliv důvodu nebude moct v termínu zájezdu (únor 2022) odcestovat do Mexika, např. pokud nereaguje na komunikaci ohledně výhry, má neplatný pas, nebo se odmítnezúčastnit zájezdu z jakéhokoliv jiného důvodu.

2. Losování soutěžních žetonů o zájezd do Mexika s potápěním pro 2 osoby bude provedeno organizátorem, a to v úterý 14.12.2021 v 15:00.

3. Vylosovaný soutěžící bude o svém vylosování informován organizátorem soutěže nejpozději do 5 dnů od provedení losování, a to soukromou zprávou na email, který poskytl pořadateli zapojením se do soutěže. V rámci telefonátu může být vylosovaný soutěžící požádán o předložení dokladů prokazujících jeho nárok na výhru (např. Informace z průkazu prokazující totožnost soutěžícího za účelem zjištění věku soutěžícího) v určené lhůtě - v takovém případě bude soutěžící informován, že nárok na výhru mu vzniká až po kontrole požadovaných dokladů s kladným výsledkem.

4. Pokud nebude soutěžící ve stanovené lhůtě, reagovat na email či telefonát pořadateli či organizátorovi, neposkytne dodatečné informace, popř. nepředloží jakékoliv relevantní požadované doklady, bude ze soutěže vyřazen (tzn. nestane se výhercem). V takovém případě výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití, včetně jejího udělení jinému soutěžícímu, který splnil podmínky soutěže, a byl vylosován jako náhradník.

5. Výhra - zájezd pro 2 osoby do Mexika s potápěním bude výhercům zaslaná elektronicky emailem, ve formě pořadatelem uhrazeného poukazu na zájezd.

6. Nereaguje-li soutěžící na soukromou zprávu, nebo nepodaří-li se vylosovaného soutěžícího bez zavinění pořadatele či organizátora jinak kontaktovat, popř. výherci bez zavinění pořadatele či organizátora doručit výhru, soutěžící se nestává výhercem (popř. jeho nárok na výhru zaniká) a výhra propadá ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. Pořadatel ani organizátor nenesou jakoukoli odpovědnost za nedoručení výhry.

7. V případě, že se do soutěže v termínu jejího konání platně zapojí méně soutěžících (popř. méně soutěžících splní podmínky pro zisk výhry), než je výher v soutěži nebo není-li možné rozdělit veškeré výhry vložené do soutěže z jiného důvodu (v souladu s těmito pravidly a právními předpisy), nerozdané výhry propadají ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

V. Výhra v soutěži:

1. Do soutěže je pořadatelem vložena tato výhra: zájezd do Mexika pro 2 osoby s potápěním.

2. Výhra zahrnuje: letenky do Mexika pro 2 osoby (v hodnotě max. 20.000,- Kč na osobu) + pobyt v 5* PADI dive resortu Occidental Cozumel pro 2 osoby s all inclusive na 7 dní a 20 ponorů (5 dive tripů x 2 lahve na trip, pro výherce či partnera s potápěčskou licencí alespoň PADI OWD), případně kurz PADI OWD v místě pobytu v Mexiku pro 2 osoby (pro výherce či partnera bez potápěčské licence). Výhra může být i kombinovaná, např. 5 dive tripů pro licencovaného potapěče - výherce a PADI OWD kurz pro partnera výherce. Celková hodnota zájezdu pro 2 osoby včetně potápění a kurzu nepřesáhne 50.000,- Kč.

3. Termín zájezdu bude individuálně domluven s vylosovaným výhercem, zájezd se uskuteční nejpozději do konce února 2022. Pokud se výherce v předem domluveném termínu nebude moct zúčastnit zájezdu, jeho výhra propadá 1. vylosovanému náhradníkovi, pokud nebude moct odcestovat ani 1. náhradník, výhra propadá 2. náhradníkovi. Pokud nebude moct odletět ani 2. náhradník, výhra propadá pořadateli soutěže.

VI. Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy:

1. Zapojením se do soutěže souhlasí zájemce s pravidly této soutěže, čímž souhlasí se zpracováním osobních údajů následovně: Správcem je pořadatel; Účelem zpracování je realizace soutěže, organizace, vedení, vyhodnocení, kontrola a předání výher; Právním základem je souhlas, přičemž tento je nezbytný pro možnost účasti v soutěži; souhlas je možno kdykoliv odvolat, avšak účast soutěžícího v soutěži bude ukončena; Doba zpracování je doba: od okamžiku zveřejnění soutěže do uplynutí 6 měsíců po skončení soutěže, následně budou uchovány pouze nezbytné dokumenty pro případ kontroly orgánu dozoru; Rozsah údajů: pohlaví, e-mail, jméno a příjmení, adresa, a dále údaj o zapojení se do soutěže, datum a čas registrace, údaje o všech objednávkách provedených v soutěžním období, údaj o výhře, předání výhry a související komunikace, údaj o věku nad 18 let, platnost pasu.

2. Právním základem zpracování je účast v soutěži a souhlas s jejími pravidly projevený uskutečněním soutěžní objednávky. Účastník má právo svůj souhlas kdykoli odvolat. V případě odvolání souhlasu však není další účast včetně nároku na výhru v této soutěži možná. Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně a zabezpečeně v elektronické formě. Správcem osobních údajů je pořadatel soutěže.

3. Zájemci (resp. soutěžící) výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně soutěžícím uvedené křestní jméno a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobky či službami, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy soutěžících (zejména výherce v souvislosti s čerpáním výhry), a to po dobu, která skončí uplynutím 5 let od ukončení soutěže.

VII. Závěrečná ustanovení:

1. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.

2. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou, na výhry není právní nárok.

3. Soutěžící bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného, nekalého nebo jiného jednání v rozporu s dobrými mravy nebo s těmito pravidly ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, které dopomohlo danému soutěžícímu k získání výhry.

4. Pořadatel může termín konání soutěže prodloužit nebo jej zkrátit. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla soutěže, či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů.

5. O výhře v soutěži konečně a bez možnosti odvolání rozhoduje pořadatel soutěže.

6. V případě jakýchkoliv pochybností týkajících se splnění podmínek soutěže je soutěžící povinen tyto rozptýlit (a předmětné skutečnosti prokázat).

7. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

8. Pořadatel soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky.

9. Originál úplných pravidel bude po dobu soutěže zveřejněn na webových stránkách Swimsuit.cz.

V Praze dne 11.10.2021

 

 

 

Sdílejte se svými přáteli